1. PROČELNIK/ICA ZAVODA ZA LIJEČENJE OVISNOSTI


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
30.11.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
Zagreb, Bolnička cesta 32
objavljuje
NATJEČAJ
za izbor radnika s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima
1. PROČELNIK ZAVODA ZA LIJEČENJE OVISNOSTI
Uvjeti:
- sveučilišni diplomski studij medicine
- specijalizacija iz psihijatrije
- akademski stupanj doktora znanosti ili primarijat
- pet godina radnog iskustva
- odobrenje za samostalan rad
Izbor se obavlja za mandatno razdoblje od četiri godine
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijavi treba priložiti:
• životopis
• presliku dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja
• program rada i razvoja zavoda
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Na natječaj/oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Poslodavac


Klinika za psihijatriju Vrapče
  • pismena zamolba: Bolnička cesta 32, Zagreb