SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


HVAR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - poslijepodne
  • Smjena - prijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Opis poslova: Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj(„Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./17,68/18, 98/19 i 64/20) radu te članaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) , ravnateljica Osnovne škole  Hvar,  raspisuje:
NATJEČAJ
za  zasnivanje radnog odnosa
na radnom mjestu
1. Spremač/ica rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) -1 izvršitelj (m/ž)
-Uvjet- završena osnovna škola
 
U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
Uz prijavu priložiti:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu (preslika)
- dokaz o vrsti i razini obrazovanja (preslika diplome)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starije od 6 mjeseci).
- elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu (preslika)
 
Izabrani kandidat je prije sklapanja ugovora dužan predočiti izvornike navedenih dokumenata.
 
Kandidat koji se poziva na  pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa, dužan se je  na to pravo  pozvati u prijavi na natječaj i  priložiti dokaze o pravu na koje se poziva, a  prednost u odnosu na ostale  kandidate  ostvaruje samo pod  jednakim uvjetima ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017)  koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze  o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika. (http://os-hvar.skole.hr/upload/oshvar/images/static3/1165/attachment/Pravilnik_o_postupku_zaposljavanja_te_procjeni_i_vrednovanju_kandidata_za_zaposljavanje-OS_Hvar.pdf )
 
Način procjene odnosno testiranja kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole na poveznici http://os-hvar.skole.hr/skola/ploca najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj.
 
Kandidati prijavljeni na natječaj će na mail adrese koju su naznačili u prijavi biti obaviješteni o datumu, mjestu ,vremenu i načinu procjene odnosno testiranja, najmanje 5 dana prije određenog roka za testiranje.
 
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Hvar da se njegovi osobni podatci obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.
 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti zemaljskom poštom ili osobnim dolaskom na adresu škole:
 
Osnovna škola Hvar, Ulica kroz Burak 81, 21450 Hvar,
s naznakom „za natječaj-spremač/ica“
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.
Rezultati o odabranom kandidatu bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole: os-hvar.skole.hr (u navigaciji poveznica-Natječaji)

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA HVAR
  • osobni dolazak: OSNOVNA ŠKOLA HVAR, KROZ BURAK 81,21450 HVAR
  • pismena zamolba: Osnovna škola Hvar, Kroz Burak 81,21450 Hvar