SPREMAČ / SPREMAČICA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
30.11.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR
SISAK, ZAGREBAČKA 8A
44 000

U Sisku, 20.11.2020. godine

Na temelju čl. 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19,64/20) (dalje u tekstu ZOOOSŠ), ravnateljica Osnovne škole Braća Ribar Sisak raspisuje


N  A  T  J  E  Č  A  J
ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA


1. Spremač/ica  – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno i puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u OŠ Braća Ribar Sisak, Zagrebačka 8a,         44 000


Uvjeti:
- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno čl.105. st.1.  ZOOOSŠ (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18,98/19,64/20) i čl.6. Pravilnika o radu Škole:
- -završena osnovna škola.
- Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo prednosti koje ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  ( u daljem tekstu: Zakon ) trebaju dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju je:   
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

   Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati moraju priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi- u preslici,
- dokaz o državljanstvu- u preslici ili elektronskom zapisu,
- uvjerenje nadležnog suda o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa prema st.3. čl.106 ZOOOSŠ (ne starije od 6 mjeseci)- u preslici ili elektronskom zapisu.
* U prijavi na natječaj molimo kandidate da naznače adresu stanovanja, e-mail adresu i kontakt broj na koje će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju. Ukoliko kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.
* Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati prijavljeni na natječaj obvezni su u roku propisanom natječajem dostaviti svu dokumentaciju jer u suprotnom njihova prijava neće se razmatrati.

-OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA BITI ĆE VIDLJIVA NA WEB STRANICI ŠKOLE-

Prijavu s potrebnom dokumentacijom i naznakom „Za natječaj“ slati na adresu ili dostaviti neposredno:
OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA RIBAR SISAK
ZAGREBAČKA 8A
44 000 SISAK

Rok za podnošenje prijave na natječaj je od 20.11.2020. do 30.11.2020. godine.   Poslodavac


Osnovna škola Braća Ribar
  • osobni dolazak: ZAGREBAČKA ULICA 8A, SISAK
  • pismena zamolba: ZAGREBAČKA ULICA 8A, 44000 SISAK