MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


NUŠTAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
Djelomično
20.11.2020.
28.11.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
1 godinu
KLASA: 035-01/20-01/267
URBROJ: 2188/07-JT-2-20-02
Nuštar, 19. studeni 2020.g
Dom za odrasle osobe Nuštar, na temelju članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe Nuštar i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi  (NN 61/2018)  raspisuje
N A T J E Č A J
Za radno mjesto:
1. Medicinska sestra – tehničar (m/ž):
- rad na neodređeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja
Uvjeti: 
- završena srednja škola za zvanje medicinska sestra-tehničar
- 1 godina radnog iskustva u struci
- odobrenje za samostalan rad
- da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 130/17)
Uz prijavu potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- rodni list
- svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju za zanimanje medicinska sestra/tehničar
- potvrda HZMO o radnom stražu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima
- uvjerenje općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji
od 30 dana)
- preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- preslika važećeg odobrenja za samostalan rad     
Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženim uvjetima, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Napomena: Dokaz da kod pojedinih kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi, pribaviti će po službenoj dužnosti Dom. 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom, preporučeno, na:  Dom za odrasle osobe Nuštar, V. Lisinskog 1 a, 32221 Nuštar, s naznakom „Za natječaj  - medicinska sestra/tehničar“,  u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                   
Dom za odrasle osobe Nuštar                      
Zdenka Raguž, mag.act.soc.
 

Poslodavac


DOM ZA ODRASLE OSOBE NUŠTAR
  • pismena zamolba: 32 221 NUŠTAR, V. LISINSKOG 1 A