NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
Djelomično
20.11.2020.
28.11.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18 i 123/19), Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine br. 40/2014 i 66/2015), Pravilnika o radu i sistematizaciji Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, a u skladu sa člankom 38. stavak 3. alineja 14. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica, KLASA: 555-01/20-01/60; URBROJ: 2137-26-20-5 od 04.03.2020., ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica objavljuje
 
N  A  T  J  E  Č  A  J

b)  Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Domu za starije i nemoćne osobe Koprivnica.
 
Radni odnos za sljedeće radno mjesto se zasniva na određeno vrijeme - 3 mjeseca (s mogućnošću produljenja), za puno radno vrijeme, a mjesto rada je u Koprivnici.
 
Za poslove:
1. NJEGOVATELJ/NJEGOVATELJICA - 1 (jedan) izvršitelj
Uvjeti:
- završena osnovna škola
- završeno osposobljavanje za njegovatelja/njegovateljicu     

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. S izabranim kandidatima sklopit će se Ugovor o radu na neodređeno/određeno  vrijeme s probnim radom u skladu sa Zakonom o radu i čl. 25 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o  priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidati koji smatraju da ostvaruju pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017) dužni su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te dokaze nabrojane na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja koji se nalaze na ovoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Uz prijavu, vlastoručno potpisanu,  kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresu), te sve tražene priloge priložiti u presliku:
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
- dokaz o radnom iskustvu za radno mjesto kuhar/kuharica (potvrda izdana od HZMO-original)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
- uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
- životopis vlastoručno potpisan

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidati naknadno će priložiti originale traženih dokaza prije sklapanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme.
Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica uz naznaku «Za natječaj njegovateljiica/čistačica/kuhar/pralja», 48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića br. 17, te napomenu «NE OTVARATI».
Vlastoručno nepotpisane, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Osobni podaci kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016./679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 
Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja.

                            

Poslodavac


DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA
  • pismena zamolba: Trg Eugena Kumičića br. 17, 48000 Koprivnica