MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


VRLIKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
30.11.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto:
 1. Stručni radnik II vrste – medicinska sestra/tehničar– 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Centru za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ – Vrlika
  Uvjeti za prijem u radni odnos:
 2. završen stručni studij sestrinstva
 3. položen stručni ispit
 4. posjedovanje važeće licence za samostalan rad
 5. položen vozački ispit B kategorije
 6. poznavanje rada na računalu
 7. nepostojanje zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakonasocijalnoj skrbi (o čemu će Centar pribaviti dokaze po službenoj dužnosti, sukladno st. 3. istog članka)
 8. hrvatsko državljanstvo
 9. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
  Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:
 10. životopis
 11. dokaz o stručnoj spremi (diploma)
 12. dokaz o položenom stručnom ispitu
 13. dokaz o posjedovanju važeće licence za samostalan rad
 14. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije
 15. potvrda/elektronički zapis s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljiv staž mirovinskog osiguranja
 16. dokaz o hrvatskom državljanstvu
 17. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 18. obostrani preslik osobne iskaznice
   
 •  
  Prednost za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. imaju kandidati/kandidatkinje sa iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi te u radu sa osobama sa invaliditetom (posebno osobama sa intelektualnim teškoćama)
   
  U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte). Prijava mora biti potpisana.
   
  Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu na temelju kojeg ga ostvaruje, a prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim uvjetima. (Za kandidate koji se pozivaju na čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dodatne informacije o potrebnim dokazima objavljene su na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr./zaposljavanje-843/843).
  Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom na adresu: Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ - Vrlika, 30. svibnja 20, 21236 Vrlika, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – ne otvarati!« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
  Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
  Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat dao privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pisano testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
  O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
  Izabrani kandidat/kinja će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječe.
  Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ - Vrlika zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.


Poslodavac


Centar za rehabilitaciju FRA ANTE SEKELEZ - VRLIKA
 • pismena zamolba: CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ- VRLIKA