ČISTAČ/ČISTAČICA


Radno mjesto


VRLIKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
30.11.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
 1. pomoćni radnik- čistač/ica– 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme u Centru za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ – Vrlika
  Uvjeti za prijem u radni odnos:
 2. završena osnovna škola
 3. nepostojanje zapreke iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (o čemu će Centar pribaviti dokaze po službenoj dužnosti, sukladno st. 3. istog članka)
      hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
  Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba)
 • potvrda/elektronički zapis s podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljiv staž mirovinskog osiguranja
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)
 • obostrani preslik osobne iskaznice
   
  Prednost za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2. imaju kandidati/kandidatkinje sa iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi te u radu sa osobama sa invaliditetom (posebno osobama sa intelektualnim teškoćama)
   
  U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte). Prijava mora biti potpisana.
   
  Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu na temelju kojeg ga ostvaruje, a prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim uvjetima. (Za kandidate koji se pozivaju na čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dodatne informacije o potrebnim dokazima objavljene su na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr./zaposljavanje-843/843).
  Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom na adresu: Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ - Vrlika, 30. svibnja 20, 21236 Vrlika, u zatvorenoj omotnici, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – ne otvarati!« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
  Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.
  Podnošenjem prijave smatra se da je kandidat dao privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pisano testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
  O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.
  Izabrani kandidat/kinja će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na provjeru zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se natječe.
  Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ - Vrlika zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.


Poslodavac


Centar za rehabilitaciju FRA ANTE SEKELEZ - VRLIKA
 • pismena zamolba: CENTAR ZA REHABILITACIJU FRA ANTE SEKELEZ- VRLIKA