LIJEČNIK/LIJEČNICA SPECIJALIST GASTROENTEROLOG


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
 • 3i smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Na temelju članka 22.Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj , raspisuje
 
                                                                                                     N A T J E Č A J
 
Za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme:
- specijalist gastroenterologije -1 izvršitelj,

UVJETI: Medicinski fakultet, odgovarajuća specijalizacija, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu.
 
Izrazi  koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Uz prijave kandidati trebaju priložiti:
 • Zamolbu,
 • Životopis,
 • Domovnicu,
 • Diplomu,
 • Uvjerenje o završenoj specijalizaciji ( za liječnika spec.)
 • Odobrenje za samostalan rad,
 • Dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslika radne knjižice)
 
Dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.
Traženi dokumenti mogu se dostaviti u preslici, a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.
S kandidatima će se obaviti razgovor za posao.
Pozivaju se osobe iz članka 102.stavka 1. – 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da dostave dokaze iz članka 103.stavka 1. Zakona , u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9.Zakona o profesionalnoj rebahilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14,39/18) uz prijavu na natječaj dužan/a je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
Natječaj teče od dana  objave u Narodnim novinama  u trajanju od 8 dana, tj. od 20.11.2020.godine do 28.11.2020.godine.
 Pisane zamolbe se dostavljaju na  adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49 210 Zabok .
Rezultati izbora kandidata biti će objavljeni na WEB stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,  kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.
Javni natječaj objavljujemo:
Narodne novine, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina  (bilten, web stranica)
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web stranica). 


Poslodavac


Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
 • pismena zamolba: BRAČAK 8, 49 210 ZABOK