4. ADMINISTRATIVNI/A REFERENT/ICA - SUDSKI/A ZAPISNIČAR/KA


Radno mjesto


ZAGREB
11
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
30.11.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17, 70/19 i 98/19) te članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj: 78/17 i 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa (Klasa:119-02/20-04/445, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02) od 6. srpnja 2020. te prethodna odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave (Klasa:119-02/20-04/385, Urbroj:514-04-01-01-01/3-20-04) od 28. rujna 2020., (Klasa:119-02/20-04/580, Urbroj:514-04-01-01-01/1-20-02) od 28. rujna 2020., (Klasa:119-02/20-04/384, Urbroj:514-04-01-01-01/3-20-04) od 28. rujna 2020., (Klasa:119-02/20-04/387, Urbroj:514-04-01-01-01/3-20-04) od 28. rujna 2020., (Klasa:119-02/20-04/383, Urbroj:514-04-01-01-01/3-20-05) od 28. rujna 2020., (Klasa:119-02/20-04/386, Urbroj:514-04-01-01-01/3-20-04) od 13. listopada 2020. i (Klasa:119-02/20-04/712, Urbroj:514-04-01-01-01/3-20-02) od 30. listopada 2020., Općinski građanski sud u Zagrebu raspisuje
J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta:
4. - administrativni referent - sudski zapisničar – jedanaest (11) izvršitelja/ica
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje rada na računalu (vrlo dobro poznavanje daktilografije)
- položen državni stručni ispit.
Na radna mjesta pod brojem 4. i 5. mogu se javiti i kandidati koji imaju srednju stručnu spremu, ali nemaju propisanu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju ili drugu odgovarajuću četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su pripisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Osoba se prima u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje, uz vlastoručni potpis.
Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti (obvezna dokumentacija):
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- presliku diplome za radna mjesta pod brojem 1., 2. i 3.,
- presliku svjedodžbe za radna mjesta pod brojem  4., 5. i 6.,
- presliku uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu za radno mjesto pod brojem 1.,
- presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu za radna mjesta pod brojem 2., 3.,4., 5. i 6., ako ga je kandidat/kinja položio/la.
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju najmanje četiri godine za radno mjesto pod brojem 2. (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima) iz čega je razvidno da je podnositelj prijave:
a) radio na odgovarajućim poslovima te da je
b) na istim poslovima radio najmanje četiri godine,
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju najmanje jedne godine za radno mjesto pod brojem 3., 4., 5. i 6. (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima) iz čega je razvidno da je podnositelj prijave:
a) radio na odgovarajućim poslovima te da je
b) na istim poslovima radio najmanje jednu godinu, 
- elektronički zapis o radnopravnom statusu (e-radna knjižica) ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti izvornik.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, sukladno članku 101. Zakona o  hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine", broj: 121/17.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine", broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 13/03, i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine", broj: 157/13. i 152/14.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu http://sudovi.hr/ogszg/ u rubrici pod nazivom "Zapošljavanje" istovremeno s objavom ovog javnog natječaja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način na koji će se vršiti testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja, objavit će se na web-stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu http://sudovi.hr/ogszg/ u rubrici pod nazivom "Zapošljavanje".
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije testiranja na web- stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu http://sudovi.hr/ogszg/ u rubrici pod nazivom "Zapošljavanje".
Komisiju za provedbu postupka prijma u državnu službu (u nastavku teksta: Komisija) imenuje sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja iz područja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta – pisani dio testiranja i razgovora Komisije s kandidatima – intervju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i na web-stranici Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Dostava rješenja kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog građanskog suda u Zagrebu obustaviti će postupak po ovom javnom natječaju.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama", a prijave se podnose na adresu: Općinski građanski sud u Zagrebu, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 84, (poštom ili predajom u Prijamnu pisarnicu Suda) s naznakom: "Prijava na javni natječaj" te u nastavku naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.  

Poslodavac


OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU
  • pismena zamolba: Ulica grada Vukovara 84, Zagreb