MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Na temelju članka 22.Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj , raspisuje
 
                                                                                                     N A T J E Č A J
  
Za primitak u radni odnos na određeno vrijeme :
-medicinska sestra – 2 izvršitelja,


UVJETI: srednja medicinska škola, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu
 
 
Izrazi  koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Uz prijave kandidati trebaju priložiti:
  • Zamolbu,
  • Životopis,
  • Domovnicu,
  • Diplomu,
  • Uvjerenje o završenoj specijalizaciji ( za liječnika spec.)
  • Odobrenje za samostalan rad,
  • Dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslika radne knjižice)
 
Dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.
Traženi dokumenti mogu se dostaviti u preslici, a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.
S kandidatima će se obaviti razgovor za posao.
Pozivaju se osobe iz članka 102.stavka 1. – 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da dostave dokaze iz članka 103.stavka 1. Zakona , u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9.Zakona o profesionalnoj rebahilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14,39/18) uz prijavu na natječaj dužan/a je , osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.
Natječaj teče od dana  objave u Narodnim novinama  u trajanju od 8 dana, tj. od 20.11.2020.godine do 28.11.2020.godine.
 Pisane zamolbe se dostavljaju na  adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49 210 Zabok .
Rezultati izbora kandidata biti će objavljeni na WEB stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana,  kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.
Javni natječaj objavljujemo:
Narodne novine, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina  (bilten, web stranica)
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web stranica).

Poslodavac


Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana
  • pismena zamolba: BRAČAK 8, 49210 ZABOK