SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


NOVI MAROF, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno

Opis posla: čišćenje školskih učionica i prostorija.

N A T J E Č A J
za radno mjesto m/ž:

SPREMAČ/SPREMAČICA  - 2 izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno radno vrijeme, s punim radnim vremenom od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati/kandidatkinje oba spola.

Svi kandidati/kandidatkinje trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

Kandidat/kandidatkinja mora zadovoljavati i uvjete propisane Pravilnikom o  djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj  školi (NN 40/2014).

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- presliku domovnice,
- elektronički zapis  HZMO-a o radno-pravnom statusu,
- uvjerenje mjerodavnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podnesena optužnica koja je postala pravomoćna te da nije izrečena nepravomoćna  presuda – ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te potvrdu HZZ-a o nezaposlenosti.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava na ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat/kandidatkinja obvezan/obvezna je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.

 Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:  Osnovna škola Novi Marof
Zagorska 23, 42220 Novi Marof

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Osnovne škole Novi Marof.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF
  • pismena zamolba: ZAGORSKA 23, 42220 NOVI MAROF