SPREMAČICA/SPREMAČ


Radno mjesto


LOVRAN, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
opis poslova: pomoćno - tehnički poslovi

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/09, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i  68/18, 98/19, 64/20) i članaka 6.i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Viktora Cara Emina, Lovran, Osnovna škola Viktora Cara Emina, Lovran, dana 20. studenoga 2020 godine . raspisuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto
 
SPREMAČ/ICA  na određeno., PUNO radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za popunjavanjem upražnjenog radnog mjesta i rješavanja natječajnog postupka.
                                               
 -  1 izvršitelj
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • Završena osnovna škola
   
  Radni odnos u školi ne može se zasnovati s osobom za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20
   
  Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
 • Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
 • Presliku dokaza o državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od dana raspisivanja natječaja
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona s naznakom roka izdavanja i ne starije od dana raspisivanja natječaja.
   
  Preslike ne moraju biti ovjerene a odabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.
   
  Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.
   
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva.
  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103. st. 1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji (poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
  Nepotpune i nepravodobne prijave te prijave upućene elektroničkom poštom neće se razmatrati.
  Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poslati na adresu:
  OŠ Viktora Cara Emina, Lovran, Ulica 9.rujna 4, 51415 Lovran, s naznakom „za Natječaj“
   
  Rok za dostavu prijava na ovaj natječaj je 8 dana od dana objave ovog natječaja.
   
  S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se postupak vrednovanja sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Viktora Cara Emina, Lovran.
  http://os-vcemina-lovran.skole.hr/upload/os-vcemina-lovran/images/static3/814/File/PRAVILNIK%20o%20na%C4%8Dinu%20i%20postupku%20zapo%C5%A1ljavanja1.pdf
   
  Na web stranici Škole http://www.os-vcemina-lovran.skole.hr pet dana prije dana određenog za testiranje objavit će se područje provjere,  za pripremu kandidata za testiranje te vrijeme i mjesto održavanja testiranja.
   
  U prijavi na natječaj kandidat je obvezan navesti adresu elektroničke pošte, odnosno broj telefona putem kojeg će biti obaviješten o datumu i vremenu postupka vrednovanja.
   
  Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
   
  Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podatka u svrhu natječajnog postupka.
   
  O rezultatima natječaja kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem web stranice Škole http://www.os-vcemina-lovran.skole.hr
   
  Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.
   
   
   
   
  KLASA: 112-03/20-01/68
  URBROJ: 2156-26-01-20-01
  Lovran, 20. 11. 2020.
   
   
                                                                                      
   
   


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA CARA EMINA
 • pismena zamolba: OŠ Viktora Cara Emina Lovran, 9. rujna 4, 51415 Lo