ADMINISTRATOR/ICA


Radno mjesto


ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
2.12.2019.
10.12.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje
 
NATJEČAJ
za radno mjesto

Administrator/administratorica – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – za vrijeme bolovanja radnice, puno radno vrijeme, 40 sati rada tjedno.

Mjesto rada za sva radna mjesta je u sjedištu (Zabok, Prilaz Janka Tomića 2) i izvan sjedišta Škole.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju u muškom rodu neutralni su  i odnose se na oba spola.
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Kandidati moraju zadovoljiti opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu ("Narodne novine", br. 93/14 i 127/17). 
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja, u originalu ili preslici:
1. životopis
2 .dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
3 .presliku važeće osobne iskaznice te
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
 
Prijave koje ne sadrže prethodno navedenu dokumentaciju smatrat će se nepotpunima.
 
Kandidati mogu prijavi priložiti i (u originalu ili preslici):
  1. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (podaci o radnom stažu).
 
Preslike priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.
 
Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze o pravu na koje se poziva, a pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Dodatne informacije o navedenim dokazima nalaze se na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Prijavom na natječaj kandidat je suglasan da Škola kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 42/18).
 
Odabir kandidata izvršit će se vrednovanjem koje obuhvaća pismeno testiranje i razgovor (intervju).
 
Testiranju mogu pristupiti kandidati s liste kandidata koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr). Lista kandidata bit će, zbog zaštite osobnih podataka kandidata, šifrirana, a šifra će svakom od kandidata biti dodijeljena po završetku natječaja.
 
Sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni i na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr).

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na mrežnoj stranici naznačenoj u natječaju istovremeno s objavom natječaja.
 
Vrijeme i mjesto održavanja pismenog testiranja i razgovora objavit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr) najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Testiranje će se održati u prostorima Škole.
 
Prijave s traženom dokumentacijom kandidati dostavljaju:
- putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok ili
- putem e-maila: gimagm-zabok@gimagm.hr

 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Natječaj je otvoren od 2. do 10. prosinca 2019.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, objavom obavijesti na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr).

Poslodavac


GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
  • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu Natječaja