DOKTOR/ICA MEDICINE ILI DOKTOR/ICA SPECIJALIST/ICA OBITELJSKE MEDICINE


Radno mjesto


RAČINOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
5.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


 • opća medicina
 • obiteljska medicina

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (HLK)
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 29., stavak 10. Statuta Doma zdravlja Županja,  ravnateljica Doma zdravlja Županja   
                                                             r a s p i s u j e
 
                                                             N A T J E Č A J
                                  za zasnivanje radnog odnosa na NEODREĐENO VRIJEME
 
 
 
 • DR. MED. SPEC. OBITELJSKE MED. ILI DR. MEDICINE    
 • 1 izvršitelj/ica
 • Ordinacija obiteljske medicine Račinovci/Đurići, Ante Starčevića 2, Račinovci / Matije Gupca 94, Đurići
 
 
UVJETI:
 
 1. Završen medicinski fakultet, VSS, doktor medicine
 2. Položen specijalistički ispit iz obiteljske medicine ili položen državni ispit
 3. Odobrenje za samostalan rad (HLK)
 
Uz prijavu na natječaj i životopis kandidati su dužni priložiti u preslici:
 
 
 • Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome o stečenom akademskom zvanju i stupnju)
 • Odobrenje za samostalan rad od HLK
 • Domovnica
 • Dokaz o radnom iskustvu (potvrda, ugovor o radu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci) – ukoliko ima
 • Dokaz o radnom stažu (elektronički ispis staža HZMO-a, ne stariji od dana raspisivanja natječaja)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od 1 (jedan) mjesec.
 
 
Prijave s kraćim životopisom, dokazom o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od objave natječaja u  „Narodnim novinama“ i dostavljaju  se u Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 s naznakom: „Za natječaj – DR. MED. – ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE RAČINOVCI/ĐURIĆI“
 
Kandidati prijavljeni na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete bit će upućeni na testiranje  i/ili intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni. Vrijeme i mjesto testiranja, područja i način testiranja i/ili intervjua te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Županja: www.dom-zdravlja-zupanja.hr
Ako kandidat ne pristupi na testiranje i/ili intervju smatrat će se da je povukao prijavu. Prije zasnivanja radnog odnosa obvezan je prethodni zdravstveni pregled i psihotest.
 
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N. N. br. 121/17), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. br. 157/13.,  152/14. i 39/18.), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. br. 121/17) uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz životopis i prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.


U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu Domu zdravlja  Županja za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zasnivanje radnog odnosa. 
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Dom zdravlja Županja, Županja, Dr. Franje Račkog 32 zadržava pravo poništenja natječaja.
 
 
                                                                                                 Ravnateljica:
                                                                                                 Luca Lešić, dipl.iur.
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA
 • osobni dolazak: DR. FRANJE RAČKOG 32, ŽUPANJA
 • pismena zamolba: Dom zdravlja, Dr. F. Račkog 32, Županja