NASTAVNIK / NASTAVNICA STRUKOVNIH PREDMETA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

5 godina
REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC
SISAK, Aleja narodnih heroja 1

Sisak, 14. rujna 2020.
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, dalje u tekstu: Zakon ) i članka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac  raspisuje
 

NATJEČAJ
za radno mjesto


 3.  Nastavnik/ca strukovnih predmeta iz područja zdravstva
– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole
;
 
 • viša medicinska sestra/viši medicinski tehničar
 • radni staž u struci u trajanju od najmanje pet godina.
 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa određene člancima 105. i 106. Zakona te čl. 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ( NN 1/96 i 80/99 ).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prednosti na koje se poziva i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1.-3. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu je dužan priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz čl. 103. istog Zakona.
 
Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanje na temelju Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja:
 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:
 
 1. Molbu, vlastoručno potpisanu
 2. Životopis, vlastoručno potpisan
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 4. Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima za radna mjesta za koja se traži iskustvo (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je osoba radila na odgovarajućim poslovima te u kojem vremenskom razdoblju)
 5. Elektronički zapis HZMO
 6. Dokaz o državljanstvu
 7. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
 
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, osobno ili poštom na adresu:
 
Srednja škola Viktorovac
Aleja narodnih heroja 1
44103 Sisak
„Za natječaj“

 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju putem mrežne stranice Škole:
http://ss-viktorovac-sk.skole.hr/
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način, u istom roku, putem mrežne stranice Škole.
Natječaj traje od 16. do 24. rujna 2020.g.
 

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC
 • osobni dolazak: ALEJA NARODNIH HEROJA 1, SISAK
 • pismena zamolba: ALEJA NARODNIH HEROJA 1, 44103 SISAK