ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


SVETI PETAR OREHOVEC, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
32 sata tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
15.9.2020.
23.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.: 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Školski odbor Osnovne škole Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 Orehovec, na 47. sjednici Školskog odbora 14. rujna 2020. godine raspisuje
       
NATJEČAJ
za radno mjesto odgojitelj predškolske djece 2 izvršitelja m/ž na određeno,  nepuno radno vrijeme 32 sata tjedno
 
Uvjeti: prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" br. 133/97).
 
Izrazi navedeni u ovom natječaju neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Kandidati trebaju dostaviti:
  1. pisanu prijavu
  2. životopis
  3. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku)
  4. uvjerenje da  protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak prema člancima 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.)  i  106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13,136/14-RUSH, 152/14., 7/17, 68/18 i 98/19) - ne starije od dana raspisivanja natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  6. dokaz o državljanstvu.
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječajnog postupka.
Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidati dužni su sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu  ("Narodne novine" br. 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).

Prijave slati na adresu: Osnovna škola Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 Orehovec.
Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" br. 82/08. i 69/17.).


Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ("Narodne novine" br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" br. 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Rok za podnošenje pisanih prijava: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj  ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Ispostava Križevci te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema članku 18. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje objavljenom na web stranici Škole http://www.os-sveti-petar-orehovec.skole.hr/upload/os-sveti-petar-orehovec/multistatic/106/Pravilnik_o_nacinu_i_postupku_zaposljavanja_te_vrednovanju_kandidata__OSSVPO__9._LISTOPADA_2019..pdf
U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.
U slučaju da kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je odustao od prijave. 
Natječaj će biti objavljen 15. rujna 2020. godine na mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Sveti Petar Orehovec i na mrežnoj  stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole.
Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
OŠ Sveti Petar Orehovec jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu  s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC
  • pismena zamolba: SVETI PETAR OREHOVEC 90, 48267 OREHOVEC