ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA


Radno mjesto


DARUVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
Bez naknade
15.9.2020.
23.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos:
 
1)  odgojitelj/ica  - 1 izvršitelj/ica M/Ž, rad na određeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka
                                na rad privremeno odsutnog postojećeg radnika, početak rada od  28. 9. 2020.
godine.

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/icu su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13,98/19),
 -  završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 
Uz zamolbu kandidati su dužni priložiti :
životopis,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
domovnicu ( preslika ),
uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu,
presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ako je položen ( na natječaj se može javiti i pripravnik koji ima obvezu polaganja stručnog ispita),
pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima (NN 121/2017) dužni su prilikom prijave na natječaj slijediti odredbe Zakona o hrvatskim braniteljima glede prilaganja potrebne dokumentacije. Upute o navedenom nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente
Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose osobno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić „Vladimir Nazor“ Daruvar, Josipa Jelačića 24, 43500 Daruvar (s naznakom – prijava na natječaj).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08; 69/17).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke. Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br.42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.,  navedeni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu natječaja za posao te se u druge svrhe neće koristiti.
 
Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN broj 10/97, 107/07,
94/13,98/19 ) ovaj javni natječaj objavljen je na oglasnoj ploči i web stranici http://www.dvvn.hr/  Dječjeg
vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
dana 15.9.2020.
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ VLADIMIR NAZOR, DARUVAR
  • osobni dolazak: JOSIPA JELAČIĆA 24, DARUVAR
  • pismena zamolba: JOSIPA JELAČIĆA 24, 43500 DARUVAR