KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
15.9.2020.
23.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
 
Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vinkovci raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
 
 • kuhar/ica - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme, zamjena za odsutnu radnicu na bolovanju
   
   
  Za prijam u radni odnos za radno mjesto kuhar/ice kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos: srednja stručna sprema smjer -kuhar
                                                                                                                             
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost
 
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru)
 • radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
   
  Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za prijam u radni odnos kandidati moraju priložiti sljedeće dokumente
 • zamolba (vlastoručno potpisana),
 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • preslika domovnice,
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,
 • elektronski ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od mjesec dana),
 • kao dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju dostavljaju se sljedeći dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci):
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema članku 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavak 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja suglasni su da Dječji vrtić Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće Uredbe EU 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor – intervju. Za kandidate koji ne pristupe provođenju razgovora – intervjua, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Nezaposlene osobe iz članka 102. stavak 1., redoslijedom točke a) do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 – nastavno: ZOPHBDR), osim traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta  ovog natječaja, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju, prijavi su obvezni priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. ZOPHBDR, dostupne na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.     
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
 
Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
Dječji vrtić Vinkovci
J.J.Strossmayera 7, 32100 Vinkovci
s naznakom „Natječaj za kuhara“
 
 
O rezultatu natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
                                                                                                                              Predsjednica Upravnog vijeća
                                                                                                                              Andrea Vinković
                                                                                                                             
 

Poslodavac


Dječji vrtić Vinkovci
 • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, J.J. STROSSMAYERA 7