DOMAR/KA-EKONOM/KA-VOZAČ/ICA-LOŽAČ/ICA


Radno mjesto


NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
15.9.2020.
23.9.2020.

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Kategorija B
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 50. alineja 10.  Statuta Dječjeg vrtića „Radost“ Novska   Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Radost“ Novska raspisuje

                                                                                  N A T J E Č A J
                                                            za obavljanje poslova za radno mjesto

                                   
                                                              DOMAR-EKONOM-VOZAČ-LOŽAČ ( m/ž )

  1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje do povratka na rad
  privremeno nenazočnog radnika

UVJETI za radno mjesto:

*  SREDNJA STRUČNA SPREMA : stolar, električar ili vodoinstalater
*  Položen ispit za ložača centralnog grijanja
*  Položen ispit za odgovornu osobu iz protupožarne zaštite
*  Vozačka dozvola „B“ kategorije

           
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat nakon dostavljene obavijesti o izboru, a prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos.
S izabranim kandidatom ugovoriti će se probni rad u trajanju od 30 dana.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

UZ PRIJAVU ZA RADNO MJESTO DOMARA-EKONOMA-VOZAČA-LOŽAČA POTREBNO JE PRILOŽITI:

1. životopis
2. dokaz o traženoj/navedenoj razini obrazovanja - presliku
3. dokaz o hrvatskom državljanstvu – presliku
4. rodni list – presliku
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07. i 94/13.) original,  ne stariji od 6 mjeseci
6. dokaz o radnom iskustvu – elektronički ispis staža HZMO-a
7. dokaz o položenom vozačkom ispitu "B" kategorije

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema pozitivnim propisima RH dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti propisane dokaze o tom pravu te ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (N.N. br. 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N., br. 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (N.N. br. 157/13, 152/14.) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9. i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati, kao niti prijave pristigle elektronskim putem. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i dostavljene u natječajnom roku, te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat/kinja koji nisu podnijeli pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku predmetnog natječaja.

Rok za podnošenje prijava je od  15.09. 2020. do 23.09. 2020.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića „Radost“ Novska dana 15.09. 2020. godine.

Prijave s naznakom „Za natječaj: „ Domar-ekonom-vozač-ložač“ dostaviti putem pošte na adresu Dječji vrtić „Radost“ Novska Ivane Brlić Mažuranić 1, 44330 Novska.

O ishodu natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice ili na drugi odgovarajući način.
                                                                                              

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ 'RADOST'
  • pismena zamolba: I. B. Mažuranić 1, 44330 Novska