ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
15.9.2020.
23.9.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Trnsko i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića raspisuje se
NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ
2 izvršitelja/ice,  na određeno, puno radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočnih radnica na mjesto rada
UVJETI za radno mjesto:
Prema članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 , 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97). 
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).
Kandidati koji  mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na  natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati uz vlastoručno potpisanu zamolbu/prijavu na natječaj prilažu:
1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi, odnosno o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja
2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja),
3. dokaz o državljanstvu,
4. elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
5. životopis.
Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja: 15.9. - 23.9.2020.
Molimo kandidate da u zamolbi na natječaj navedu naziv radnog mjesta uz obavezno navođenje radi li se o radnom odnosu na određeno/neodređeno/do povratka privremeno nenazočnog radnika i sl., tj. kako je navedeno u tekstu natječaja na koji se prijavljuju.
Prijave za natječaj zajedno s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: DJEČJI VRTIĆ TRNSKO, Žarka Dolinara 11, 10020 Zagreb s naznakom “za natječaj za radno mjesto odgojitelj- određeno” , a nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TRNSKO
  • pismena zamolba: Žarka Dolinara 11, 10020 Zagreb