RAVNATELJ/RAVNATELJICA DJEČJEG VRTIĆA


Radno mjesto


PUČIŠĆA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
30.9.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Temeljem članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), te članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Pučišća, Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Pučišća  objavljuje
NATJEČAJ
za imenovanje
RAVNATELJA/ICE  DJEČJEG VRTIĆA PUČIŠĆA
 
 • 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme na pola radnog vremena
   
  Uvjeti: Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
   
  Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine.
   
Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:
 • životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji su radni odnos u predškolskoj ustanovi zasnovali nakon 18. 12. 1997. godine,
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od _6 mjeseci _od objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • izvornik uvjerenja nadležnog suda (ne stariji od 6 mjeseci _od  objave natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
 • potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13i 98/19.), ne starije od _6 mjeseci od  objave natječaja 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Prijave poslati u zatvorenoj omotnici s naznakom ˝Natječaj za ravnatelja/icu˝ na adresu: Dječji vrtić Pučišća, Park hrvatskih branitelja 1, 21 412 Pučišća, (u roku od 15 dana od dana objave natječaja).
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
KLASA: 112-02/20-09
URBROJ: 2104/06-04-20-01
U Pučišćima, 10.9.2020.
 
                                                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Stjepan Kusanović
 
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ PUČIŠĆA
 • pismena zamolba: PARK HRVATSKIH BRANITELJA 1 , 21412 PUČIŠĆA