ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Srednjaci» raspisuje
N A T J E Č A J  ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VRIJEME S PUNIM RADNIM VREMENOM
ZA ODGOJITELJA/ICU - 1 izvršitelj
Uvjeti: prema  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97, 4/98).
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
PRIJAVA na natječaj mora biti  vlastoručno potpisana, sadržavati naznaku radnog mjesta i vrste radnog odnosa za koje se kandidat prijavljuje te priložene  sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, ne stariju od 30 dana
- životopis
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne starije od 30 dana.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu :
Dječji vrtić «Srednjaci» Zagreb, Vladimira Filakovca 2.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata putem mrežne stranice vrtića.
Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića «Srednjaci» 16.9.2020.

Poslodavac


Dječji vrtić Srednjaci
  • pismena zamolba: Vladimira Filakovca 2, 10000 Zagreb