11. NAMJEŠTENIK - RM IV. VRSTE NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
11. NAMJEŠTENIK - RM IV. VRSTE NA POSLOVIMA ČIŠĆENJA U ODJELU ZAJEDNIČKI POSLOVI – ODSJEK ODRŽAVANJE
• jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od mjesec dana
Uvjeti: NSS, osnovna škola.
Napomena: prednost iskustvo rada na visini do 3m, iskustvo obavljanja težih fizičkih poslova čišćenja
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz državljanstva (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
• dokaze o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe, diplome, dopunska isprava ili prijepis ocjena)
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
• dokaz o položenom stručnom ispitu (ako je položen) za točke 1.-6.
• uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci
• dokaz o poznavanju stranog jezika za točke 1.- 10.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata, kandidat predložen za zasnivanje radnog odnosa, predočit će izvornike.
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Prijavu na natječaj s prilozima poslati e-mailom na: kadrovska@nsk.hr ili  poštom na: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb s naznakom "prijava na Natječaj za popunu upražnjenih radnih mjesta (navesti redni broj i naziv radnog mjesta) od 16.9.2020."
Urednom prijavom se smatra ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu. Poveznica na posebne propise je:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html
Moguće je provođenje testiranja, o čemu će kandidati biti pravodobno obavješteni.
Pristupnici su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.
O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Poslodavac


NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
  • pismena zamolba: Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb
  • e-mailom: kadrovska@nsk.hr