MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD
Nije važno
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC
I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
Bolnička 74, Pakrac
Ur. broj: 01-1026/2020-2         
Datum: 14.rujna 2020. godine
Temeljem članka 23. Statuta Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana i Odluke ur. broj: 01-  1026/2020-1 ravnatelj Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos
za određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočnih radnika/ca

4. Medicinska sestra/tehničar - 1(jedan) izvršitelj/ica


Uvjeti: završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/ tehničar (SSS/4. g.),  položen stručni ispit i 12 mjeseci radnog iskustva u struci (uključujući trajanje pripravničkog staža), važeće odobrenje za samostalan rad
Ili  završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/ tehničar (SSS/5. g.), važeće odobrenje za samostalan rad.
Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Za radna mjesta pod rednim brojem 5 postoji mogućnost rješenja stambenog pitanja. Za dodatne pogodnosti molimo pogledati https://pakrac.hr/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-subvenciju-doktorima-medicine-zaposlenima-u-zdravstvenim-ustanovama-na-podrucju-grada-pakraca-za-2020-godinu/#.X19a3mgzaUk
Prijavi treba obavezno priložiti:
–- vlastoručno potpisana zamolba i životopis, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne starija od 30 dana), dokaz o državljanstvu, odobrenje za samostalan rad (licenca);  dokaz o stručnoj spremi: za radno mjesto.br.1-3,5- diploma, dopunska isprava o studiju s prosjekom ocjena i dužinom studiranja, uvjerenje o položenome stručnom/ državnom ispitu; za radno mjesto br.4.- svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3.i 4. razreda,  uvjerenje o položenom stručnom ispitu, (SSS/4godine) ili svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3.4 i 5.razreda, (SSS/5godina).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima.
Svi dokumenti prilažu se u preslici, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada.
Na ovaj oglas mogu se prijaviti kandidati oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html )
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju– psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana (www.ozbpakrac-bhv.hr).Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke.
Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez     obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Prijavom na natječaj smatra se da su pristupnici dali svoju privolu za obradu njihovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.
Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje- za zanimanje “; u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 

Poslodavac


Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
  • pismena zamolba: Bolnička 74, Pakrac