ČISTAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; povećan opseg posla
15 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Opis poslova: čišćenje škole.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
životopis, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja) i potvrdu o stažu s HZMO-a.
Na natječaj se mogu javite osobe oba spola.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Školi za medicinske sestre Vrapče za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje, a prikupljeni podaci neće se koristiti u druge svrhe. Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu da se na web stranici Škole stavi obavijest o rezultatima natječaja koja uključuje ime i prezime te struku izabranog/e kandidata/kinje. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat/kinja može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka o čemu će mu/joj Škola izdati potvrdu. Opoziv privole kandidat/kinja može podnijeti osobno ili na e-mail Škole (msvrapce@ss-medicinske-vrapce-zg.skole.hr). Prikupljeni osobni podaci kandidata/kinje obrađivat će se sukladno važećim propisima odnosno Općoj uredbi o zaštiti podataka od 27.4.2016. godine između Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja predočit će izvornik. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Obavijest kandidatima o rezultatima natječaja biti će objavljena na web stranici Škole za medicinske sestre Vrapče.

Poslodavac


ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE
  • pismena zamolba: Bolnička 32, 10090 Zagreb