PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
16.9.2020.
24.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
RAVNATELJ
Ur. broj: 01-6253/20
Vinkovci, 10. rujna 2020.
 
 
                Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 24/17) i članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vinkovci  ravnatelj raspisuje
 
NATJEČAJ
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme
 
Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno  vrijeme (uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:
 
1.    KLINIČKI PSIHOLOG/PSIHOLOG (m/ž)  -  2  izvršitelja
U v j e t  za radno mjesto – VSS, magistar psihologije/diplomirani psiholog, radno iskustvo jedna godina, važeća osnovna dopusnica za obavljanje psihološke djelatnosti, specijalistički stručni studij kliničke psihologije i/ili status kliničkog psihologa priznat od Hrvatske psihološke komore
 
2.    PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE (m/ž) - 1 izvršitelj
        U v j e t  za radno mjesto – VŠS, prvostupnik medicinske radiologije, važeće odobrenje za  samostalan  rad
 
3.    PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE (m/ž) - 3 izvršitelja
        U v j e t  za radno mjesto – VŠS, završen studij fizioterapije, važeće odobrenje za  samostalan  rad
 
4.    PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž) - 1 izvršitelj
        U v j e t  za radno mjesto – VŠS, završen studij sestrinstva, važeće odobrenje za  samostalan  rad
 
5.    MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR  -  9 izvršitelja
        U v j e t  za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, važeće odobrenje za
        samostalan rad
 
6.   PORTIR - TELEFONIST (m/ž)  -  1 izvršitelj
      U v j e t za radno mjesto - NSS, završena osnovna škola
                                                     
 
Za prijem radnika u radni odnos na određeno  vrijeme ( uz probni rad od mjesec dana) raspisuje se natječaj za slijedeća radna mjesta:
 
7.   PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA (m/ž)  -  1 izvršitelj
       U v j e t  za radno mjesto - VŠS, završen studij sestrinstva, važeće odobrenje za  samostalan  rad
 
8.   MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR  -  1 izvršitelj
       U v j e t  za radno mjesto - SSS, završena srednja škola za medicinske sestre/tehničare, važeće odobrenje za
       samostalan rad
 
Radni odnos na određeno vrijeme za radna mjesta pod rednim brojem 7. i 8. zasnivaju se kao zamjene za privremeno odsutne radnike.
 
 
Ponudi treba priložiti preslike slijedećih dokumenata:
-životopis
-domovnicu
-diplomu odnosno  potvrdu o stečenoj stručnoj spremi, a  za  radno  mjesto pod rednim brojem 6. presliku
  svjedodžbe o završenom VIII. razredu osnovne škole ili svjedodžbu o završenoj srednjoj stručnoj spremi
 
-potvrdu o statusu kliničkog psihologa za radno mjesto pod rednim brojem 1.
-važeću osnovnu dopusnicu za obavljanje psihološke djelatnosti za radno mjesto pod rednim brojem 1.
-važeće odobrenje za samostalan rad (licenca) za radna mjesta pod rednim brojevima  2., 3., 4., 5., 7. i 8.
-uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
-potvrdu o stažu (izvadak iz elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) za radno mjesto
 pod rednim brojem 1.   
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju iz čl. 103. Zakona dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9 istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.
Ujedno pozivaju se kandidati koji su osobe s invaliditetom da nas pravodobno obavijeste o potrebnim prilagodbama prilikom provedbe testiranja i/ili intervjua kako bi im se prilagodba pravovremeno osigurala.
 
S  kandidatima koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja održat će se pisana provjera znanja i/ili intervju.
Obavijest o vremenu i mjestu pisane provjere znanja i/ili intervjua bit će objavljena na Internet stranici Opće županijske bolnice Vinkovci.
 
Prijave na natječaj dostavljaju se u urudžbeni zapisnik Opće županijske bolnice Vinkovci, Zvonarska 57, Vinkovci, s naznakom „Za natječaj - (navesti radno mjesto za koje se prijavljujete) - ne otvaraj“.
 
Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
 
                                                                                                                                                        Ravnatelj:
                                                                                                                                          Krunoslav Šporčić, dr. med.   
 

Poslodavac


OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI
  • pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, ZVONARSKA 57