SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


RUDE, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18 i 98/19) i članaka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Rude, Rude 93, vršitelj dužnosti ravnatelja Miroslav Fresl, prof. raspisuje:
NATJEČAJ
za  radna mjesto
- Spremača/ce – 1 izvršitelj/ica na određeno puno rano vrijeme (40 sati tjedno)
UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno odredbi članka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19).
Uvjeti za radno mjesto: Sukladno Pravilniku o radu – završena osnovna škola
Prijava mora sadržavati:
• osobno ime,
• adresu stanovanja,
• broj telefona odnosno mobitela (po mogućnosti e-mail adresu),
• naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju
Uz vlastoručnu potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. presliku diplome, odnosno dokaza o odgovarajućem stupnju obrazovanja
3. presliku dokaza o državljanstvu
4. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz HZMO-a, ne starije od dana raspisivanja natječaja)
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja) u preslici.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju uz naznaku da imaju pravo prednosti samo pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17. i 98/19.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92., 77/92., 86/92., 27/93.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 82/01., 94/01., 103/3., 148/13., i 98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14., 39/18 i  32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole http://os-rude.skole.hr/, na   adresu OŠ Rude, Rude 93, 10 430 Samobor.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.
Natječaj je objavljen dana 16. rujna 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Rude te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA RUDE
  • pismena zamolba: Rude 93,Samobor