VODITELJ/ICA PROGRAMA PREDŠKOLE


Radno mjesto


LOBOR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; sezonski
20 sati tjedno
 • Smjena - prijepodne
 • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

1 godinu
OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto :
 
Voditelj/ica  programa predškole – 1  izvršitelj, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na određeno vrijeme
  
 
 Mjesto rada: Lobor i Petrova Gora
 
Uvjeti:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)
 
Priložiti uz potpisanu prijavu:
 • Životopis
 • dokaz o stručnoj spremi  (diploma – preslika)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
 • dokaz o državljanstvu  (preslika domovnice ili e-zapis)
 • elektronički zapis o radnom stažu (e-radna knjižica)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) - dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” ”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13  -152/14 pročišćeni tekst, 7/17., 68/18)
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Prijavom na natječaj, kandidati/kandidatkinje su suglasni da Škola kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka. Škola će podatke koristiti isključivo za potrebe provedbe natječajnog postupka te ih neće ustupati drugim osobama.
Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu.
Kandidati koji se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017.) uz prijavu natječaju dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti dokaze propisane čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Isti su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava s potrebnom dokumentacijom je  8  dana od dana  objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor odnosno zaključno do 24.9.2020. godine na adresu:  Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor, Trg svete Ane 28, 49253 Lobor, s naznakom „Za natječaj- predškola“.
 
Testiranje kandidata :
Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor za kandidate na natječaju obavezno je testiranje.
Pravni izvori te sadržaj i način testiranja za pripremu kandidata/inja za testiranje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/natjecaji istovremeno s objavom teksta Natječaja.
 
Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
 
Osobe koje podnesu nepravodobne ili nepotpune prijave na natječaj ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatom  prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviješteni pisano.
 
Rezultati natječaja bit će objavljeni web stranici Osnovne škole Franje Horvata Kiša, Lobor: http://os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/natjecaji u roku od 15 dana od dana davanja prethodne suglasnosti Školskog odbora ravnateljici za zapošljavanje  odabranog kandidata.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA
 • pismena zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA