MEDICNSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
1. Medicinska sestra/tehničar (SSS):
     - 1 osoba na puno (40 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme
 
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, (Narodne novine broj 116/03, 82/08, 138/12) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
 Kandidati na navedena radna mjesta  dužni  su ispunjavati uvjete prema:
a)  članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine broj
     10/97, 107/07 i 94/13) i
 
b)  SSS- medicinska sestra/tehničar
           
 
Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
 
  1. Životopis
  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. Dokaz o državljanstvu
  3. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela (ne starije od 6 mjeseci),
  4. Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (potvrda o radnom stažu)
 
Traženi prilozi dostavljaju se isključivo u neovjerenoj preslici te se neće vraćati.
Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat dužan je dostaviti originale priloženih dokumenata.
Kandidatom prijavljenim na  natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve gore navedene podatke i priloge. 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete i koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu pozvat će se na usmenu procjenu, a datum, vrijeme i mjesto bit će objavljeni na web stranici www.coorvirovitica.hr u roku od 30 dana od dana isteka roka za zaprimanje prijava na natječaj.
Ako kandidat ne pristupi usmenoj procjeni smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, kao voditelju obrade osobnih podataka, da prikuplja, koristi, objavljuje i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, odnosno osoba iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i članka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19.)  koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu odnosno ponudu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze koji se nalaze na sljedećoj poveznici:
 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne Novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj, dužan je, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nije koristio pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz o prestanku prethodnog radnog odnosa iz kojeg je vidljivo na koji  je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne Novine broj 157/13, 152/14, 39/18), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz  o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 Rok za podnošenje prijava jest 8 dana od dana objave natječaja, odnosno do 24. rujna 2020. godine.
 
 Prijave se predaju neposredno ili se šalju poštom na adresu:
                                                    COOR Virovitica
                                                    Nikole Tesle 4
                                                    33000 Virovitica
                                             s naznakom „za natječaj“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni sukladno članku 20. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica.
 
 

Poslodavac


CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA
  • pismena zamolba: Nikole Tesle 4, 33000 Virovitica