ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Nije važno
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13,98/19.) te članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „Travno” Upravno vijeća Dječjeg vrtića  raspisuje
N A T J E Č A J
za  popunu radnog mjesta
- ODGOJITELJ //ICA - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme , puno radno vrijeme
UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07.94/13., 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Na natječaj se mogu  prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Uz prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
- dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnicu
- uvjerenje  da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni  postupak za neko od kaznenih djela navedenih  u članku 25. st.1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)
- životopis
Dokumentaciju je potrebo priložiti u preslici.
Kandidat/kinja  koji/a  prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo. Uz prijavu na natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  navedenu na sljedećoj poveznici
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.
Rok za podnošenje prijava je 8  dana od dana objavljivanja natječaja: 16.09. -24.09.2020.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:                               
Dječji vrtić „Travno“, 10010 Zagreb, Božidara Magovca 10
Nepotpune, nepravodobne, nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Molimo kandidate da u zamolbi na natječaj navedu naziv radnog mjesta uz obavezno navođenje radi li se o radnom odnosu na određeno/neodređeno/do povratka  nenazočnog radnika i sl., kako je navedeno u tekstu natječaja na koji se prijavljuju.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na web stranici Vrtića www.vrtic-travno.zagreb.hr
Natječaj je objavljen dana 16.09.2020.  na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića, te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Natječaj traje do 24.09.2020.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TRAVNO
  • pismena zamolba: Božidara Magovca 10, 10010 Zagreb