RAVNATELJ/ICA - ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


IVANIĆ GRAD, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
16.9.2020.
1.10.2020.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN STRUČNI ISPIT
5 godina
Opis poslova: ravnatelj/ica  - odgojitelj/ica
Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Roda“ Upravno vijeće Dječjeg vrtića  na 15. sjednici u drugom mandatu održanoj 14. 09. 2020. godine donijelo je Odluku o raspisivanju
NATJEČAJA za ravnatelja /odgojitelja
• 20 sati tjedno ½radnog vremena ravnatelj
• 20 sati tjedno ½ radnog vremena odgojitelj
Uvjeti za radno mjesto ravnatelja/odgojitelja:
Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za :
- odgojitelja ili stručnog suradnika prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
- ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja
Ravnatelj se imenuje na mandat od dvije godina (2) godine
Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su:
•članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
•završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
Kandidati su dužni uz prijavu priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice)
3. izjavu kandidata o nepostojanju zapreka iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07 i 94/13)
4. uvjerenje o nekažnjavanju koje ne smije biti starije od 30 dana od dana početka natječaja
izdano kod nadležnog suda
5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
6. životopis
Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.
Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebim propisima, dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo I priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1.-3-Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz čl. 103. St. 1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata I članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%PRAVA%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Svi traženi dokumenti prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je 15 dana od dana objave u javnom glasilu.
Pisane prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenim omotnicama podnose se na adresu: Dječji vrtić Roda, Ivanić Grad, Vulinčeva 1
Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.
O rezultatu Natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ RODA
  • pismena zamolba: VULINČEVA 1, 10310 IVANIĆ - GRAD