ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
23.9.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13  i 98/19)  i članka 34. Statuta Dječjeg vrtića „Latica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Latica“, Zadar raspisuje


N A T J E Č A J
za radno mjesto odgojitelja M/Ž na neodređeno vrijemeUvjeti:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07,  94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN, br. 133/97) kandidati trebaju uz pisanu prijavu priložiti sljedeću dokumentaciju za utvrđene uvjete (preslike dokumenata): 
-  životopis,
-  dokaz o završenoj stručnoj spremi:
• VSS, Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, magistar ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
- dokaz o položenom stručnom ispitu (bez položenog stručnog ispita obveza polaganja u  
   zakonskom roku)
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu,
- dokazi o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariji od datuma  objave natječaja:
1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25, st. 2.)
2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25, st. 4.)
- prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja (čl.24., st. 3.)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN,  br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Ministarstva hrvatskih branitelja.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/9277/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.  
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s navedenim dokumentima dostaviti na adresu:
Dječji vrtić „Latica“, Ulica Nikole Tesle 14 E, 23000 Zadar, s naznakom „za Natječaj“ 
O rezultatima će kandidati biti obaviješteni objavom Obavijesti o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelja M/Ž na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića „Latica“, www.dv-latica.hr (Natječaji za zapošljavanje, Obavijesti o izboru kandidata).

Natječaj traje od 16.9.2020. do 23.9.2020.Poslodavac


Dječji vrtić "LATICA"
  • pismena zamolba: Nikole Tesle 14 E, 23000 Zadar