MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
3
  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zapošljavanja umirovljenika

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
17.9.2020.
25.9.2020.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Opis poslova: praćenje korisnikova stanja (fizičkog i psihičkog), pomaganje kod zadovoljavanja osnovnih životnih potreba (unos tekućine, kretanje, odmor i spavanje), sudjeluje u provođenju medicinsko-tehničkih zahvata(mini klizma,uvođenje urinarnog katetera,previjanja,provodi planirane postupke zdravstvene njege, itd.
Priložiti:
1. Kratak životopis i  molba
2. Dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za medicinsku sestru/medicinskog tehničara)
4. Dokaz o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog radnika medicinska sestra / medicinski tehničar (preslika)
5. Važeće odobrenje za samostalan rad (licencu), koje je izdala Hrvatska komora medicinskih sestara (preslika)
6. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca računajući od dana objave natječaja )
7. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.
Svi dokazi prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočiti će se izvirnik
Kandidati koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja,obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze oji su posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17),popis dokaza potreban za ostvarivanje prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf   

Poslodavac


Dom za starije osobe MEDVEŠČAK ZAGREB
  • pismena zamolba: Trg Drage Iblera 8, ZAGREB