NASTAVNIK/CA HITNI MEDICINSKI POSTUPCI


Radno mjesto


DUBROVNIK, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
7 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
24.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Nije važno
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013, 152/14; 7/17; 68/18,98/19,64/20), Zakona o strukovnom obrazovanju (NN 30/09; 24/10; 22/13; 25/18),  Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96; 80/99), v.d. ravnateljica Medicinske škole Dubrovnik raspisuje:
 
          NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
Nastavnika/nastavnica predmeta:
  1. HITNI MEDICINSKI POSTUPCI, 1 sat nastave i 6 sati vježbi tjedno, nepuno  neodređeno radno vrijeme, 1 izvšitelj/ica
 Opći uvjeti prema Zakonu o radu (Narodne novine broj  93/14,127/17,98/19), posebni uvjeti  prema  Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:
 Uvjeti za nastavnika/nastavnicu iz predmeta HITNI MEDICINSKI POSTUPCI 
                 -  viša medicinska sestra i pedagoške kompetencije
                 -  bacc. med. techn. i pedagoške kompetencije
                 - dipl. medicinska sestra  i pedagoške kompetencije
             
Uz prijavu (vlastoručno potpisanu uz osobne podatke:osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) na natječaj potrebno je priložiti: životopis, domovnica,  dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od od 6 mjeseci na dan isteka roka za podnošenje prijava), potvrdu o stažu s HZMO-a, dokaz o pedagoškim kompetencijama (ako posjeduju). Prilozi se dostavljaju u neovjerenoj preslici  te je izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan predočiti izvornike.
             Kandidati koji su pravodobno podnijeli potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete natječaja obvezni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama PRAVILNIKA O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA TE PROCJENI I VREDNOVANJU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE koji se nalazi na slijedećoj poveznici http://ss-medicinska-du.skole.hr/.
              Radni odnos u Školi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
              Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
              Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskih braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17,98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17,98/19). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
               Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
               Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola ravnopravno.
               Kandidati sami snose troškove dolaska na testiranje.
               Sve kandidate izvješćuje se o rezultatima natječaja putem mrežnih stranica Škole u roku od petnaest dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.
                Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine, broj: 42/18), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
     Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici  i oglasnoj ploči Medicinske škole Dubrovnik, a  sukladno članku 107. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20).
 Prijave se dostavljaju osobno ili šalju poštom, s naznakom „ za natječaj-naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje “ na adresu:
 MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK
BALTAZARA BOGIŠIĆA 10
20000 DUBROVNIK                                           

Poslodavac


MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK
  • pismena zamolba: Baltazara Bogišića 10, 20000 Dubrovnik
  • e-mailom: tajnistvo@dumed.hr