SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


NOVA GRADIŠKA, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
23.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Temeljem članka  26. točke 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 49. Statuta Dječjeg vrtića Nova Gradiška, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška donijelo je na svojoj Sjednici održanoj 10.09.2020.
                                                                          ODLUKU        
                                                      o objavi natječaja za radna mjesta
                                                                  Spremačica  – M/Ž


1. NA NEODREĐENO VRIJEME - JEDAN ( 1) IZVRŠITELJ/ICA –PUNO RADNO VRIJEME – spremačica u dječjem vrtiću Nova Gradiška– uz probni rad od 30 dana
 
KANDIDATI ZA RADNA MJESTA  (M/Ž) DUŽNI SU PRILOŽITI  :
1. Zahtjev – prijava na natječaj
2. Životopis
3. Domovnicu ( dokaz o državljanstvu RH)
4. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe)
     - NKV – završena osnovna škola
5. Dokaz o radnom iskustvu ( potvrda HZMO s osobnim podacima i podacima o stažu)
6. Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv istog/e ne vodi kazneni postupak u RH ( zapreke definirane čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – N. N. 10/97, 107/07 i 94/13, ne starije od 6 mjeseci )
7. AKO KANDIDATI OSTVARUJU PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU PREMA POSEBNOM PROPISU, DUŽNI SU SE POZVATI NA TO PRAVO I UZ ZAHTJEV PRILOŽITI SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU I IMA PREDNOST U ODNOSU NA OSTALE OSOBE POD JEDNAKIM UVJETIMA. (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo)
 
Popis dokaza u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 
Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 )dana od dana objave natječaja.
Nepotpune, nepravovremene  i nepotpisane, te prijave dostavljene elektronskim putem  neće ući u razmatranje.
Poslodavac zadržava pravo obavljanja inicijalnog razgovora i testiranja prijavljenih kandidata , a o terminu će biti obaviješteni na e-mail adresu koju je obvezno navesti u životopisu.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Izabrani kandidat podliježe liječničkom zdravstvenom pregledu.
Prijavom na natječaj kandidati prihvaćaju odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka – privole za prikupljanje , obradu osobnih podataka, objave podataka i opoziva privole koja se podnosi  isključivo putem pošte.
Prijave na natječaj s dokumentacijom isključivo  putem pošte  na adresu: Dječji vrtić Nova Gradiška, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 35400 Nova Gradiška – s naznakom „za natječaj – spremačica“.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja poništenja ili ne prihvaćanja.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA
  • pismena zamolba: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2, NOVA GRADIŠKA