VIŠI STRUČNI SURADNIK/VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU U SLUŽBI ZA PROSTORNO PLANIRANJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
14.3.2019.
22.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno napredno poznavanje informatike
  • upotreba računalnih programa

Potreban položen stručni ispit; POLOŽEN DRŽAVNI STRUČNI ISPIT
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
 na radno mjesto:

1. viši stručni suradnik za prostorno planiranje i gradnju u Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije – 1 izvršitelja/ice na određeno vrijeme u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci uz obavezan probni rad od dva mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
 
- VSS magistar inženjer građevinarstva, stručni specijalist inženjer građevinarstva, magistar arhitekture, stručni specijalist inženjer arhitekture, magistar prava, stručni specijalist javne uprave
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- iskustvo u timskom radu
- aktivno poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu (MS Office)
- položen državni stručni ispit
- položen vozački ispit B kategorije     
 
Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu.
 
Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
 
Prijavi na oglas potrebno je priložiti:
 
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje od suda  (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
- vlastoručno potpisana izjava da  za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvijete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na  oglas, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.
 
Na web-stranici Vukovarsko-srijemske županije ( www.vusz.hr ) dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web-stranici bit će objavljena lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
 
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na oglas.
 
Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima – prednost pri zapošljavanju. Uz prijavu na oglas dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: »Oglas za  prijam u službu na određeno vrijeme u Službu za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije (navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi) – ne otvaraj «, na adresu: Vukovarsko-srijemska županija , Županijska 9, 32 000 Vukovar.
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Poslodavac


VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 9, VUKOVAR