UČITELJ/UČITELJICA RAZREDNE NASTAVE


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
22.2.2021.
1.3.2021.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA

            V U K O V A R

KLASA: 602-02/21-01/17

URBROJ: 2188-84-01-21-1

            Vukovar, 22.veljače 2021. godine

 

 

            Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86./09.,92./10, 105./10., 90/11., 86./ 12., 94./ 13.,152./ 14., 7/17., 68./ 18.,98/19. i 64/20.), čl. 5. i 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Siniše Glavaševića,  ravnateljica Osnovne škole Siniše Glavaševića  u Vukovaru, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta učitelja/ice

 

 

1. Učitelj/ica razredne nastave…………………………….… 1 izvršitelj/ica

         - na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom;

 

2.  Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku .. 1 izvršitelj/ica

- na određeno vrijeme, do kraja nastavne godine 2020./2021. s punim radnim vremenom;

        

3. Učitelj/ica njemačkog jezika …………………………..… 1 izvršitelj/ica

         - na određeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom od 26 sati          tjedno uz uvjet probnog rada;

         - potreba se odnosi na rad u nastavi s učenicima koji nastavu polaze          na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu ( po modelu A)

 

4. Učitelj-ica hrvatskog jezika ………………….…………. 1 izvršitelj/ica

         - na određeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom od 22 sata         tjedno uz uvjet probnog rada;

- potreba se odnosi na rad u nastavi s učenicima 1.-4. razreda koji nastavu polaze na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu ( po modelu A)

 

UVJETI:

         Zainteresirani kandidati osim općih uvjeta propisanih Zakonom,

 moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( NN 6/19.).

            Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

          U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti e-mail adresu na koju će im biti dostavljene obavijesti o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja.

 

            Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidata na natječaj, potrebno je priložiti još i :

1.životopis,

2.dokaz o hrvatskom državljanstvu,

3.dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

4.Uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci),

5. elektronski ispis staža osiguranja iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  ne starije od dana objave natječaja),

6. za radna mjesta učitelja matematike i kemije :dokaz ili izjava o vladanju  srpskim jezikom i ćiriličnim  pismom

 

na adresu Škole:

 

                                    OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA

                                          32010 VUKOVAR  Dr. Ante Starčevića 5

                                                                    P.P. 43

 - s naznakom: " NATJEČAJ "

 

 

            Isprave  se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatima po završetku natječajnog postupka.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo. Za potrebe natječaja potrebno je priložiti isprave u izvorniku a isti će se nakon završetka natječajnog postupka kandidatu vratiti.

 

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN br. 121/17.), treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

                                                                   

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/mjere/zaposljavanje-i-obrazovanje/825

 

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14. i 39/18.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

 

            Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48 f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( NN 33/92.,57/92.,77/92.,27/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03.. i 148/13.) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata te dokaz o tome na koji način je prestao prethodni radni odnos.

 

            Rok za podnošenje prijava je 8 dana.

            Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

            Prijavom na natječaj kandidat daje suglasnost/ privolu  Osnovnoj školi Siniše Glavaševića za obradu osobnih podataka za potrebe provođenja natječajnog postupka.

                   

           

            Nakon isteka roka za prijavu na natječaj, provest će se jedan ili više postupaka za vrednovanje kandidata koje provodi Povjerenstvo za vrednovanje kandidata.

Na  postupak procjene  odnosno vrednovanja  svi kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja i čije su prijave pravodobne dužni su se odazvati.

 

            Propisi  iz kojih će se provoditi procjena i vrednovanje kandidata:

 

            - ZA RADNA MJESTA POD REDNIM BROJEVIMA 1.,2.,3. i 4:

 

            1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (( NN br. 87/08., 86./09.,92./10, 105./10., 90/11., 86./ 12., 94./ 13.,152./ 14., 7/17., 68./ 18.,98/19. i 64/20.):

 

- Poglavlje 3: Nacionalni kurikulum, nastavni planovi i programi te oblici rada;

- Poglavlje 4: Organizacija rada škole;

- Poglavlje 6: Praćenje i ocjenjivanje učeničkih postignuća;

- Poglavlje 7: Pedagoške mjere;

 

            2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 112/10., 82./19.)

 

            3. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015.).

 

            4. Godišnji izvedbeni kurikulum  za PiD u 4. razredu,

            - za radno mjesto pod rednim brojem 1;

 

            5. Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ;

 

            6.  Godišnji izvedbeni kurikulum  (GIK)  njemačkog jezika u 8.razredu;

            - za radno mjesto pod rednim brojem 3;  

;

            7.  Godišnji izvedbeni kurikulum za hrvatski  jezik za 1. razred– za radno mjesto pod rednim brojem 4;

 

 

            U slučaju da je za radna mjesta učitelja njemačkog jezika i hrvatskog jezika kandidat dao izjavu o vladanju srpskim jezikom i ćiriličnim pismom isto će se provjeriti testiranjem.

            O rezultatima natječaja kandidati će u zakonskom roku biti obaviješteni putem internetske stranice Škole.

           

 

 

RAVNATELJICA:

                                                                                                         Slavica Mišić, prof.

 

                                                                                                          _________________

 

                                                           Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SINIŠE GLAVAŠEVIĆA VUKOVAR
pisana zamolba: Osnovna škola Siniše Glavaševića 32010 Vukovar, Dr