REFERENT-ICA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU


Radno mjesto


PRIBISLAVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.8.2019.
24.8.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Na temelju članka 5. stavak 3., članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11 i 04/18) — dalje: Zakon), Plana prijma u službu u Općini Pribislavec za 2019. godinu, KLASA: 112-07/19-01/1, URBROJ: 2109/26-19-02-01 od dana 14. siječnja 2019. godine i Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Općini Pribislavec za 2019. godinu, KLASA: 112-07/19-01/1, URBROJ: 2109/26-19-02-02 od dana 15. srpnja 2019. godine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pribislavec, raspisuje:
 
                                                                               NATJEČAJ
za prijam u službu referenta za proračun, financije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec
 
Raspisuje se natječaj za:
 
REFERENTA-ICU ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PRIBISLAVEC 
-jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme
-mjesto rada: Jedinstveni upravni odjel Općine Pribislavec 

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM U SLUŽBU:
- srednja stručna sprema – ekonomski smjer,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit,
- poznavanje rada na računalu,
- poznavanje proračunskog računovodstva,
- vozačka dozvola B kategorije.
 
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. istog Zakona.
Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obavezu da ga polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Služba se zasniva na neodređeno vrijeme.

Probni rad traje 3 (tri) mjeseca.

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave uredne, pravodobne i koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja provesti će se provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktičnog rada na računalu, te intervjua.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Na web stranici Općine Pribislavec — www.pribislavec.hr pobliže su navedeni poslovi vezani za radno mjesto referenta za proračun, financije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec, podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja  sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.
Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Pribislavec, Ulica braće Radić 47, 40000 Čakovec, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće navedene dokumente:
 
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, domovnice ili putovnice),
- dokaz o stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),
- dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu (potvrda poslodavca, ugovor o radu ili drugo, o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima),
- dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi istražni niti kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (potpis nije potrebno ovjeravati),
- preslika vozačke dozvole.
 
Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti prijavi na natječaj, već će isti biti dužni ishoditi po potrebi prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.
 
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno članku 21. Zakona.
 
Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: OPĆINA PRIBISLAVEC, Ulica braće Radića 47, 40000 Čakovec, s naznakom „NE OTVARAJ — Za natječaj za popunu radnog mjesta referenta za proračun, financije i računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pribislavec ”.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Poslodavac


OPĆINA PRIBISLAVEC
  • pismena zamolba: Ulica braće Radića 47, PRIBISLAVEC, 40000 Čakovec