VIŠI STRUČNI SAVJETNIK/ICA ZA PRAVNE POSLOVE


Radno mjesto


ZAPREŠIĆ, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.11.2020.
28.11.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno napredno poznavanje informatike
  • upotreba računalnih programa

1 godinu
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije objavljuje sljedeći
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos
1. Viši stručni savjetnik za pravne poslove, – 1 izvršitelj
Uvjeti:
- VSS, studij prava,
- 1 godina radnog iskustva,
- napredna razina korištenja računala,
- poznavanje engleskog jezika.
Ugovor se sklapa na neodređeno, puno radno vrijeme u Službi za gospodarske, pravne i opće poslove, Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove, Zaprešić,
Prijavi treba priložiti:
-životopis,
-dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice),
-preslika svjedodžbe ili diplome ovisno o traženoj stručnoj spremi,
-dokaz o poznavanju engleskog jezika (izjava ili certifikat),
-dokaz o poznavanju rada na računalu (izjava ili certifikat),
-elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja.
Priloženi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da po izboru dokumente dostavi u izvorniku.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 102. citiranog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
Kandidat se može uputiti na liječnički pregled u svrhu utvrđivanja opće zdravstvene i psihofizičke sposobnosti s tim da troškove pregleda snosi Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije.
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvijete ovog natječaja i za koje ocjeni da u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, provesti psihološko testiranje, provjeru stručnih i radnih sposobnosti (razgovor i/ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata). Poziv radi provjere stručnih i radnih sposobnosti dostaviti će se kandidatima elektroničkim putem. Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Pisane prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu osobno ili poštom: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, MOKRIČKA 54, 10290 ZAPREŠIĆ, s naznakom: „NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA RADNO MJESTO ______ – NE OTVARATI“.
Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.
Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.
Na temelju odredaba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi te dostavljenoj dokumentaciji u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
 

Poslodavac


ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
  • osobni dolazak: MOKRIČKA 54, ZAPREŠIĆ
  • pismena zamolba: Mokrička 54, 10290 Zaprešić