UČITELJ / UČITELJICA POVIJESTI


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
36 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.. 7/17., 68/18.) OŠ „Split 3“, Split,  Brune Bušića 6, raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
  1. UČITELJ/ICA POVIJESTI – 1 izvršitelj/ica,naodređeno nepuno radno vrijeme, za 36 sati tjedno, do povratka odsutne učiteljice na rad.
UVJETI: Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.. 7/17., 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96., 56/01.)
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi,  potvrdu o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik). 
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete natječaja.
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi ostvario prednost pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo.
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103 stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe. 
U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.
Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole.
Prijave s potrebnom  dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, dostaviti na adresu:   OŠ „SPLIT 3“,  BRUNE BUŠIĆA 6, 21000 Split - s oznakom „ Za natječaj“. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.                
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA SPLIT 3
pismena zamolba: BRUNE BUŠIĆA 6, 21000 SPLIT