POMOĆNI/A RADNIK/CA U ODJELU PREHRANE I DIJETETIKE


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
18.11.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Sukladno članku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje:
NATJEČAJ
za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb, na neodređeno vrijeme na poslovima:
- pomoćni radnik/ca u Odjelu prehrane i dijetetike - 2 izvršitelja/ice
Uvjeti i potrebna dokumentacija:
- zamolba
- životopis
- stupanj obrazovanja - NSS - osmogodišnja škola ili NK
- domovnica
Na ovaj poziv se mogu javiti osobe obaju spolova.
Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na stručno testiranje te selekcijski razgovor.
Kandidati koji se ne odazovu na testiranje, smatrat će se da su odustali od natječaja.
Kandidati su dužni dostaviti elektroničku adresu u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja i redovito pratiti web stranicu Klinike (www.bfm.hr), radi dodatnih obavijesti o natječaju.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, podnose se Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8, 10000 Zagreb, s naznakom ”Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, za radno mjesto: navesti raspisano radno mjesto“, u roku od 8 dana, računajući od datuma objave u „Narodnim novinama“.
Nepravovremene, nepotpune prijave i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće se razmatrati.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiv osnov ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukadno Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i to: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Natječaj objavljen u Narodnim novinama 8.11.2019.godine.

Poslodavac


KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ
  • pismena zamolba: Mirogojska 8, 10000 Zagreb