MAGISTAR/MAGISTRA MEDICINSKE BIOKEMIJE - SPECIJALIZANT IZ MEDICINSKE BIOKEMIJE I LABORATORIJSKE MEDICINE


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
2
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
7.1.2019.
20.1.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Nije važno
Temeljem članka 21. Statuta Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, odobrenja Plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2018. godinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 131-01/18-01/147, Urbroj: 534-03-2-2/3-18-2 od 25. svibnja 2018. godine, te odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (”Narodne novine” br. 83/15) ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana objavljuje sljedeći
 
NATJEČAJ ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA
 
I.Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana raspisuje natječaj za primitak u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz
           
            a)
- Hitne medicine – 5 izvršitelja
- Infektologije - 1 izvršitelj
- Kliničke radiologije – 1 izvršitelj
- Neurologije – 1 izvršitelj
- Opće interne medicine – 2 izvršitelja
- Opće kirurgije – 2 izvršitelja
- Otorinolaringologije - 1 izvršitelj
- Pedijatrije – 1 izvršitelja
- Psihijatrije – 2 izvršitelja
- Pulmologije – 1 izvršitelj
- Urologije – 1 izvršitelj
 
b)
-    Medicinske biokemije i laboratorijske medicine – 2 izvršitelja
 
II. Opći uvjeti koje pristupnici za odobravanje specijalizacije moraju ispunjavati su:
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja i to pod a) stručnog zvanja doktor medicine i pod b) stručnog zvanja magistar medicinske biokemije,
- odobrenje za samostalan rad.
 
III. Pristupnici su obvezni zamolbi priložiti preslike sljedećih dokumenata:
1. diplome
2. odobrenja za samostalan rad
3. prijepis položenih ispita na studiju
4. potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija
5. nagrada za vrijeme studija (rektora ili dekana)
6. potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
7. popis objavljenih radova i kopije radova
8. ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
9. uvjerenje o nekažnjavanju
10. potvrdu o radnom iskustvu
11. domovnice i
12. životopisa

IV. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.
            Zamolbe kojima nisu priloženi dokumenti iz točke III. pod rednim brojvima 1., 2., 3., 4., 9., 10., 11. i 12. smatraju se nepotpunim zamolbama.
Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15).
Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati/kinje natječaja su izričito suglasni da Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/2017) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. 
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine”, broj 157/2013, 152/2014 i 39/2018) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javno ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)
Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanjun sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine”, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013) uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom status iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Odluka o izboru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana najkasnije u roku od 20 dana od obavljenog razgovora s pristupnicima natječaja.
 
            V. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Večernjem listu i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva, Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Vukovar.
 
VI. Prijave na natječaj uz životopis i neovjerene preslike navedene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta, podnose se najkasnije do 20. siječnja 2019. od dana objavljivanja natječaja i to pisanim putem na adresu Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Županijska 35, 32000 Vukovar, s naznakom: „Za specijalizaciju iz ________________________“.

Poslodavac


Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana
pismena zamolba: ŽUPANIJSKA 35, 32000 VUKOVAR