DOKTOR/ICA MEDICINE- SPECIJALIST/ICA PEDIJATAR


Radno mjesto


METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
5.6.2019.
4.12.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
1 godinu
DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
ANTE STARČEVIĆA 12, METKOVIĆ
URBROJ: 02-725
Metković, 04.06.2019. godine
 
 
Na temelju članka 31.Statuta Doma zdravlja Metković, ravnatelj Doma zdravlja Metković, Ante Starčevića 12, raspisuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos za određeno puno radno vrijme
do povratka zaposlenika sa specijalizacije
(2) izvršitelj/ica za radno mjesto
doktor medicine-specijalist pedijatar u ordinaciji
Uvjeti: 
-Medicinski fakultet
-položen specijalistički ispit
-položen stručni ispit
-odobrenje za samostalan rad
-radno iskustvo 1 godina
 
 
Uz pisanu zamolbu (vlastoručno potpisanu) kandidati su
dužni priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi
-dokaz o položenom specijalističkom ispitu
-dokaz o položenom stručnom ispitu
-odobrenje za samostalan rad
 -kraći životopis
-domovnica;
-osobna iskaznica;
-dokaz o radnom iskustvu, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja;
 
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu izabranog kandidata da prije početka rada dostave izvornike.
Probni rad iznosi 3 mjeseca.                                                                                                              
    Rok za podnošenje prijava je do popune radnog mjesta natječajem.

Sukladno čl.13. stavak 2. Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N.br.82/08) na natječaj se mogu prijaviti oba spola.  
                                                                                                          
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanja toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanja prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu bit pozvani na pismeno testiranje/razgovor radi provjere znanja,sposobnosti i vještina o čemu će kandidati biti obaviješteni elektroničkom poštom Ako kandidat ne pristupi razgovoru ili prethodnoj provjeri znanja u zakazano vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu. Dom zdravlja Metković zadržava pravo, do donošenja odluke o izboru, poništiti ovaj natječaj.

Prijave na natječaj predaju se u zatvorenoj omotnici, poštom ili osobno u rokovima naznačenim u tekstu natječaja od dana objave natječaja na adresu: Dom zdravlja Metković, Ante Starčevića 12, Metković, s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto specijalist pedijatar“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Objavom obavijesti o izboru kandidata na mrežnoj stranici Doma zdravlja Metković, u roku od osam dana od dana izbora kandidata, kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja.
NAPOMENA: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Dom zdravlja Metković jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.       
                                                                                                                RAVNATELJ:
                                                                                                                mr. Mihovil Štimac, dipl.oec
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ
  • pismena zamolba: Ante Starčevića 12, 20350 Metković