UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


GUNJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.1.2019.
17.1.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. I 68/18.) Osnovna škola „Antun i Stjepan Radić“ Gunja objavljuje

 
N A T J E Č A J
Za popunu radnog mjesta
 
 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
   
 2. UČITELJ/ICA NJEMAČKOG JEZIKA – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme
   
  UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01.).
  Uz prijavu priložiti: životopis i preslike domovnice, diplome, dokaza o radnom stažu i uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
  Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo.
  Na natječaj se mogu javiti oba spola.
  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
  Natječaj vrijedi od 09.01.2019. do 17.01.2019.
   
  Osobe koje ostvaruju prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima moraju priložiti odgovarajuće dokaze da bi mogli ostvariti prednosti. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužan je uz prijavu priložiti i sve potrebne dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom na adresu:
  Osnovna škola „Antun i Stjepan Radić“
  32260 Gunja, M. Krleže 2


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA'ANTUN I STJEPAN RADIĆ'S P.O.
pismena zamolba: M.Krleže 2, 32260 Gunja