UČITELJ/UČITELJICA MATEMATIKE


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
10.1.2019.
18.1.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Nar.nov. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) te članka 9. Pravilnika o radu II. osnovne škole Bjelovar, ravnateljica II. osnovne škole Bjelovar raspisuje

NATJEČAJ za radno mjesto

1. učitelja/icu matematike – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Nar.nov. br. 63/08, 90/10), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Nar.nov. br. 47/96, 56/01) i Pravilniku o radu II. osnovne škole Bjelovar. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat u prijavi prilaže: zamolbu i životopis vlastoručno potpisani, dokaz o završenom stupnju stručne spreme, domovnicu - dokaz o državljanstvu, potvrdu ili elektronički zapis o radnom stažu (izdaje HZMO), uvjerenje o nekažnjavanju izdano u vrijeme trajanja natječaja.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koje se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Nar. nov. br. 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku.
Prijave se šalju na adresu škole:   II. osnovna škola Bjelovar, I. V. Trnskog 19, p. p. 45, 43 000  Bjelovar,  S naznakom - za natječaj - matematika

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Poslodavac


II OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR
pismena zamolba: Ivana Viteza Trnskog 19, pp.45, 43000 Bjelovar