VIŠI STRUČNI SURADNIK-ADMINISTRATOR PROJEKTA (M/Ž)


Radno mjesto


KLANA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
18.5.2020.
26.5.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet

Kategorija B
1 godinu
Opis poslova: provođenje i upravljanje projektnim aktivnostima koje imaju za cilj ostvarenje rezultata i ciljeva EU projekta , administrativni poslovi , izvještavanje priprema akata i predložaka za provedbu projekta

Na temelju članka 19., članka 28. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine" broj: 86/08., 61/11, 4/18 i 112/19- dalje u tekstu Zakona.), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Klana raspisuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice sa porodiljnog dopusta  u Jedinstveni upravni odjel Općine Klana  na radno mjesto- Viši stručni suradnik/stručna suradnica – Administrator projekta - 1 izvršitelj / izvršiteljica.

Uvjeti: magistar struke ili stručni specijalist društveno humanističkih znanosti,  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  samostalan rad na računalu,  položen državni stručni ispit, poželjno i položen vozački ispit „B" kategorije. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona. Osoba koja nema položen državni stručni ispit može se primiti u službu pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu. Sukladno članku 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (,,Narodne novine" broj 107/07 i 118/12.) objavljene stručne uvjete ispunjavaju i osobe koje su stekle visoku stručnu spremu na temelju ranijih propisa.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. Služba se zasniva na određeno vrijeme - do povratka odsutne službenice sa porodiljnog dopusta  uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti: životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik),  dokument kojim kandidat dokazuje da je ostvario radno iskustvo koje se traži u ovom oglasu (potvrda HZMO-a o ostvarenom radnom stažu ili drugi odgovarajući dokument), vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj} samoupravi,  dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit).

Izabrani kandidat obvezan je na zahtjev poslodavca dostaviti original dokumentaciju ili uvid u istu. U prijavi na oglas navode se i podaci kandidata (ime i prezirne, adresa prebivališta, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa isključivo za potrebe provođenja natječajnog postupka). Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.  Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine" broj: 121/17, 98/19), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (,,Narodne novine" broj: 33/92, 77/92, 86/92 - pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (,,Narodne novine" broj: 157/13.,152/14, 39/18.i 39/20) i članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o svome statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine" broj: 121/17 i 98/19) uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na Internet stranicama  Ministarstva hrvatskih branitelja   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (,,Narodne novine" broj: 33/92, 77/92, 86/92-pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (,,Narodne novine" broj: 157/13., 152/14. i 39/18, 39/20.) uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).  Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Izabrani kandidat pozvati će se da u primjerenom roku , a prije donošenja rješenja o prijmu dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje radnog mjesta.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u razdoblju od 8 dana od dana objave natječaja,  s naznakom „Za oglas za prijam u službu za Višeg stručnog suradnika – Administrator projekta -  putem pošte na adresu: Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana, ili putem mail adrese mirela@klana.hr, ili osobnim dolaskom u prostorije Općine Klana u uredovno vrijeme. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Za kandidate čije su prijave uredne i koji ispunjavanju formalne uvjete provest će se provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju putem pisanog testiranja, te intervjua. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na oglas. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći  način obavljanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, te mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti objavit će se na internet stranici Općine Klana www.klana.hr  i oglasnoj ploči Općine Klana najmanje 5 dana prije održavanja provjere.  O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku..

 

Poslodavac


OPĆINA KLANA
  • pismena zamolba: Klana 33, 51217 Klana
  • e-mailom: mirela@klana.hr