STRUČNI/A SURADNIK/CA ZA PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I SURADNJU S GOSPODARSTVOM U UREDU ZA PROJEKTE, MEĐUNARODNU SURADNJU I SURADNJU S GOSPODARSTVO


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
12 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
20.5.2020.
28.5.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

  • Engleski jezik
  • Njemački jezik

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i prijem

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom u Uredu za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom (za rad na projektu UP.03.1.1.04.0012 Održivi model stručne prakse na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek-PRAG) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 30% radnog vremena, do završetka trajanja projekta (zaključno sa 9.3.2023. godine)

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.).

Kandidati pod točkom 1. Natječaja su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja Humanističkih znanosti, Društvenih znanosti ili Tehničkih znanosti,
- izvrsno znanje engleskog i/ili njemačkog jezika,
- izvrsno poznavanje rada na računalu,
- radno iskustvo jedna (1) godina u struci i rad na međunarodnim i domaćim projektima
Uz prijavu na Natječaj kandidati pod točkom 1. su obvezni priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome
- dokaz o iskustvu rada na administriranju i vođenju EU projekata
- elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave natječaja
- popunjen i potpisan obrazac Privole.

Na mrežnoj stranici Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek www.gfos.unios.hr naveden je opis poslova radnog mjesta I. vrste-stručnog suradnika za projekte, međunarodnu suradnju i suradnju s gospodarstvom i opis poslova radnog mjesta I. vrste-stručnog suradnika za studentska pitanja.

Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge i koja je vlastoručno potpisana.

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Svi kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i/ili razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i/ili razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (www.gfos.unios.hr). Za kandidate koji ne pristupe pisanom testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima na natječaju.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, s naznakom „za natječaj - točka __ natječaja“.

Svi kandidati obavještavaju se o rezultatima Natječaja u roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora putem mrežne stranice Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek uz objavu informacija o navedenom postupku i odabranom kandidatu, te uz prethodnu suglasnost kandidata profesionalni životopis odabranog kandidata sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Prijavom na Natječaj, kandidati Natječaja su suglasni da Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EU L119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ).
Svi kandidati Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek (poveznica: http://www.gfos.unios.hr/obrasci). Bez uredno popunjenog i potpisanog obrasca Privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i neće se razmatrati.Poslodavac


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
  • pismena zamolba: Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek