VODITELJ/VODITELJICA ODJELA RAČUNOVODSTVA I KNJIGOVODSTVA


Radno mjesto


CRNI LUG, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.5.2020.
28.5.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
4 godine

Opis poslova i zadaća:

 

- vodi, organizira i koordinira rad Odjeljka;

- prati zakonske propise iz svog djelokruga i odgovoran je za njihovu primjenu;

- predlaže i sudjeluje u izradi općih akata iz područja financija i knjigovodstva;

- odgovoran je za uredno i ažurno izvršavanje obveza prema nadležnim tijelima, bankama i poslovnim suradnicima;

- odgovoran je za praćenje pravovremene naplate ispostavljenih računa;

- sudjeluje u osiguranju financijskih sredstava za redovito poslovanje kao i u pogledu investicija i investicijske izgradnje;

- odgovoran je i za provedbu odluka ravnatelja na području financijske politike, knjigovodstva i njihovu zakonitost;

- izrađuje analize, te statistička i druga izvješća;

- organizira i vodi informacijski sustav iz svog djelokruga;

- izrađuje tromjesečne i završne zakonske izvještaje i odgovoran je za njihovu pravovremenu predaju nadležnim tijelima;

- odgovoran je za ispravnost podataka;

- obavlja kontiranje prema uredskoj i izvornoj dokumentaciji;

- kontrolira jesu li navedeni dokumenti uredno likvidirani;

- obavlja financijsko knjiženje;

- kontrolira analitičke sa sintetičkim evidencijama i usuglašava ih;

- arhivira obrađenu dokumentaciju, otvara i zatvara poslovne knjige;

- odgovoran je za pravovremeno plaćanje primljenih računa;

- vrši pravovremene obračune poreza (PDV, PNP i PD);

- vrši pravovremene obračune i uplate raznih zakonskih obveza i naknada;

- prati i analizira likvidnost Ustanove, te pravovremeno djeluje;

- kontrolira i po potrebi obavlja financijsko – računovodstvene poslove za međunarodne projekte;

- obavlja i ostale poslove po nalogu pretpostavljenoga.

Na temelju članka 21. Statuta JU „Nacionalni park Risnjak“ (KLASA: 612-07/14-01/08, URBROJ: 2170/1-52-01-01-14-1 od 04.11.2014.), sukladno pribavljenoj prethodnoj suglasnosti nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike  za zapošljavanje (KLASA: 112-01/20-01/08, URBROJ: 517-02-1-1-20-49 od 20.04.2020. i KLASA: 112-01/19-01/05, URBROJ: 517-02-1-1-20-157 od 02.01.2020.), suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva financija (KLASA: 400-02/20-01/36, URBROJ: 513-05-01-20-536, od 25.04.2020.) te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Nacionalni park Risnjak“ (KLASA: 612-07/20-01/22, URBROJ: 2170/1-52-01-07-20-7 od 15.05.2020.) Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“ raspisuje
 
 
NATJEČAJ
 
za sljedeće radno mjesto:
 

 1. Voditelj Odjeljka računovodstva i knjigovodstva – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme
 
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati su:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni iliintegrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenih područja ekonomske struke;
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na poslovima struke;
 • znanje jednog stranog svjetskog jezika;
 • poznavanje rada na osobnom računalu;
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije;
 • probni rad 3 mjeseca.
 
 
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu  kandidati trebaju  priložiti:
 
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili svjedodžbe);
 • presliku osobne iskaznice;
 • presliku domovnice;
 • potvrdu HZMO-a o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • presliku vozačke dozvole;
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

 
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se predaju osobno ili poštom  na adresu:  Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“, Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug, s naznakom „Za natječaj“- (upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Ukoliko kandidat/kinje ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na natječaj. O vremenu i mjestu održavanja testiranja i/ili razgovora kandidati/kinje će biti obaviješteni telefonom ili pismeno (e-mailom).
Kandidati/kinje za koje se utvrdi da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 12/17) dužni su uz prijavu za natječaj priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta natječaja i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama  Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu sa odredbama Opće uredbe EU 2016/679. Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog  ili dijela natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 Poslodavac


JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK
 • osobni dolazak: BIJELA VODICA 48,51317 CRNI LUG
 • pismena zamolba: Bijela Vodica 48,51317 Crni Lug