KOORDINATOR/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.5.2020.
3.6.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
4 godine
Na temelju članka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – pročišćeni tekst, 62/17, 77/17 – pročišćeni tekst, 91/18 i 100/18 – pročišćeni tekst) te članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17 i 47/18), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, raspisuje
NATJEČAJ
za popunu sljedećih radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika:
SEKTOR OSIGURANIKA I REGISTRA
Služba vođenja osobnih računa
- koordinator/ica, m/ž - 1 izvršitelj/ica (na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, uz probni rad od šest (6) mjeseci) - koeficijent složenosti poslova 1,697, za rad u mirovinskim informativnom centru u Zagrebu. 
- probni rad odvijat će se u središnjici Zagreb.
Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:
- završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili prirodnog smjera (VSS - društveni, tehnički, prirodni ili humanistički smjer),
- četiri (4) godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,
- aktivno znanje jednoga svjetskog jezika u govoru i pismu,
- samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).
Uz prijavu je potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome)
- dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci).
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti naziv radnog mjesta  za koji se podnosi prijava, te osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresa).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima  kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da su nezaposleni (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), u protivnom kandidat/kinja se neće moći pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Središnjem registru osiguranika za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na objavu osobnih podataka vezanih uz poziv za pristup na intervju, odnosno testiranje i rezultata natječaja na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika.
Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od danih privola i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privola može se podnijeti poštom na adresu: Središnji registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr u kojem slučaju će se smatrati da je kandidat povukao prijavu za natječaj.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Stručna i radna iskustva kandidata/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, utvrđivat će se prilikom intervju te po potrebi prilikom provođenja testiranja sukladno dispoziciji Središnjeg registra osiguranika. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu, odnosno testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.
Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 27. svibnja  2020. godine na adresu: Središnji registar osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 s naznakom: »Natječaj za popunu radnih mjesta«, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr.
Natječaj će biti objavljen na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika (www.regos.hr), web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), u „Narodnim novinama“ i na portalu „MojPosao“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pozivi za intervju, odnosno testiranje te rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika.


27.5.2020. ISPRAVAK DJELA NATJEČAJA OBJAVLJENOG 20.5.2020.
SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA, Zagreb
ISPRAVAK DIJELA JAVNOG NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA
Na temelju članka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – pročišćeni tekst, 62/17, 77/17 – pročišćeni tekst, 91/18 i 100/18 – pročišćeni tekst) te članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17 i 47/18), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, objavljuje
ISPRAVAK DIJELA JAVNOG NATJEČJA
Ispravlja se Javni natječaj za popunu radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama broj 59, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranicama Središnjeg registra osiguranika i na portalu MojPosao od 20. 05. 2020. godine.
U tekstu javnog natječaja u dijelu „za popunu radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika“ mijenja se tekst koji glasi:
  • „koordinator/ica, m/ž – 1 izvršitelj ( na određeno vrijeme od 36 mjeseci, uz probni rad od od šest mjeseci) – koeficijent složenosti poslova 1,697, za rad u mirovinskom informativnom centru u Zagrebu“
    i sada isti glasi:
  • „koordinator/ica, m/ž – 1 izvršitelj (na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci) – koeficijent složenosti poslova 1,697, za rad u mirovinskom informativnom centru u Zagrebu“
„Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 27. svibnja  2020. godine na adresu: Središnji registar osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 s naznakom: »Natječaj za popunu radnih mjesta«, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr
i sada isti glasi:
„Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 3. lipnja  2020. godine na adresu: Središnji registar osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 s naznakom: »Natječaj za popunu radnih mjesta«, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr
- Ispravak javnog natječaja bit će objavljen u Narodnim novinama, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranicama Središnjeg registra osiguranika i na portalu MojPosao.
- Ostali dio natječaja ostaje nepromijenjen.

Poslodavac


SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA
  • pismena zamolba: Gajeva 5, 10000 Zagreb