KOORDINATOR/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.5.2020.
27.5.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
4 godine
Na temelju članka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – pročišćeni tekst, 62/17, 77/17 – pročišćeni tekst, 91/18 i 100/18 – pročišćeni tekst) te članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 128/17 i 47/18), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, raspisuje
NATJEČAJ
za popunu sljedećih radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika:
SEKTOR OSIGURANIKA I REGISTRA
Služba vođenja osobnih računa
- koordinator/ica, m/ž - 1 izvršitelj/ica (na određeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, uz probni rad od šest (6) mjeseci) - koeficijent složenosti poslova 1,697, za rad u mirovinskim informativnom centru u Zagrebu. 
- probni rad odvijat će se u središnjici Zagreb.
Stručni uvjeti za raspored na radno mjesto:
- završen preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuči¬lišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog ili prirodnog smjera (VSS - društveni, tehnički, prirodni ili humanistički smjer),
- četiri (4) godine radnog iskustva na sličnim ili srodnim poslovima, istog stupnja složenosti,
- aktivno znanje jednoga svjetskog jezika u govoru i pismu,
- samostalan rad na osobnom računalu (samostalno pisanje i uređivanje tekstova i tabela na osobnom računalu i rad s internetom).
Uz prijavu je potrebno priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome)
- dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (kandidati/kinje moraju dostaviti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci).
Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti naziv radnog mjesta  za koji se podnosi prijava, te osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti e-adresa).
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima  kandidate/kinje pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat/kinja koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da su nezaposleni (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), u protivnom kandidat/kinja se neće moći pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavom na natječaj kandidat/kinja daje privolu Središnjem registru osiguranika za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na objavu osobnih podataka vezanih uz poziv za pristup na intervju, odnosno testiranje i rezultata natječaja na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika.
Privola za prikupljanje, obradu i objavu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj. Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od danih privola i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privola može se podnijeti poštom na adresu: Središnji registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr u kojem slučaju će se smatrati da je kandidat povukao prijavu za natječaj.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Stručna i radna iskustva kandidata/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, utvrđivat će se prilikom intervju te po potrebi prilikom provođenja testiranja sukladno dispoziciji Središnjeg registra osiguranika. Kandidati/kinje koji ne pristupe intervjuu, odnosno testiranju, smatrat će se da su povukli prijavu za natječaj.
Ponude sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti do 27. svibnja  2020. godine na adresu: Središnji registar osiguranika, Zagreb, Gajeva 5 s naznakom: »Natječaj za popunu radnih mjesta«, odnosno na adresu elektroničke pošte: posao@regos.hr.
Natječaj će biti objavljen na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika (www.regos.hr), web-stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), u „Narodnim novinama“ i na portalu „MojPosao“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pozivi za intervju, odnosno testiranje te rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranicama Središnjeg registra osiguranika.

Poslodavac


SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA
  • pismena zamolba: Gajeva 5, 10000 Zagreb